PreviousNext

سِمیتئاتر یک الگوی جهانی، رویکرد نوینی در آموزش

آموزش

ارائه یک آموزش کاربردی بر مبنای پژوهش و مشاوره

مشاوره

ارائه مشاوره با توجه به نتایج پژوهش بدست آمده

هنر

ارائه اثر هنری برای ایجاد همزاد پنداری در مخاطب

پژوهش

نتایج پژوهش ورودی بخش هنر، آموزش و مشاوره

شرکت بین المللی پدیده تبار، مبدع و نخستین برگزار کننده سِمیتئاتر

همکاران ما

ارگان ها و سازمان هایی که با سمیتئاتر همکاری داشته اند.